آشنایی با نرم افزار

هدف دوره

آشنایی با تنها نرم افزار جامع و دانش بنیان بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد( عملیاتی) کشور و شناخت قابلیت های نرم افزار در اجرای "دستورالعمل اجرایی بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد" و بخشنامه "الزامات و نیازمندی های سیستم نرم افزاری بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد" ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور

سرفصل ها

  • شرح مختصر مدل الماس و بخشنامه "الزامات و نیازمندی های سیستم نرم افزاری بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد" ابلاغی سازمان برنامه و بودجه
  • تشریح قابلیت های نرم افزار الماس 
  • ارائه مدل واقعی از اجرای "دستورالعمل اجرایی بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد" در نرم افزار 
  • تولید گزارشات و خروجی های مورد انتظار سازمان برنامه و بودجه کشور در نرم افزار
  • پاسخ به سوالات

ارائه دهندگان

علیرضا صراف: عضو شورای راهبری بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و رییس کارگروه هزینه یابی سازمان برنامه و بودجه کشور

علی غلامی: مدیر عامل گروه مشاوران پنکو

مدت زمان

8:30 صبح تا 12:30 ظهر 

  • دوره راس ساعت 8:30 بدون تاخیر آغاز می گردد.
  • این دوره شامل پذیرایی ناهار نمی باشد.