دوره آموزشی بودجه ریزی عملیاتی

دوره تربيت كارشناس قيمت تمام شده و بودجه ريزي مبتني بر عملكرد

/performance-budgeting-training/

در دوره‌ي تربيت كارشناس محاسبه و مديريت قيمت تمام شده و بودجه‌ريزي مبتنی بر عملکرد سعي شده است با برگزاري دوره‌هاي آموزشي منسجم مهارتي، ضمن يكسان سازي سطح آشنايي شركت‌كنندگان با مباني نظري و ارايه آموزش های تئوري، عمده زمان آموزش، صرف آموزش مهارت‌ها از طريق تمرينات كارگاهي با هدف ارتقا سطح...