مخاطبین CMA استرالیا

شرکت در دوره آموزشی CMA برای همگان امکان پذیر است اما دریافت مدرک حرفه ای CMA تنها منوط به کسب شرایط ذیل، ضمن شرکت در آزمون و ارائه مقاله کاربردی می باشد.

  • مدیران و متخصصین دارنده مدارک دانشگاهی حسابداری یا مالی با حداقل 5 سال سابقه فعالیت رسمی مالی یا فعالیت موثر در اجرای پروژه های حوزه حسابداری مدیریت مانند هزینه یابی بر مبنای فعالیت، کارت امتیازی متوازن و غیره
  • مدیران و متخصصین دارنده مدارک حرفه ای حسابداری یا مالی از مراکز آموزشی معتبر و انجمن های حسابداری با حداقل 5 سال سابقه فعالیت رسمی مالی یا فعالیت موثر در اجرای پروژه های حوزه حسابداری مدیریت مانند هزینه یابی بر مبنای فعالیت، کارت امتیازی متوازن و غیره
  • مدیران و متخصصین دارنده مدارک مدیریت اجرایی (MBA) با حداقل 5 سال سابقه فعالیت رسمی مالی یا فعالیت موثر در اجرای پروژه های حوزه حسابداری مدیریت مانند هزینه یابی بر مبنای فعالیت، کارت امتیازی متوازن و غیره
  • مدیران و متخصصین دارنده مدارکی از قبیل مدیریت صنعتی و مهندسی صنایع که ضمن گذراندن دروس حسابداری و حسابداری بهای تمام شده، حداقل 5 سال سابقه فعالیت موثر در اجرای پروژه های حوزه حسابداری مدیریت مانند هزینه یابی بر مبنای فعالیت، کارت امتیازی متوازن و غیره ارائه نمایند.