موسسان CMA Iran

علیرضا صراف، موسس و مدیر عامل CMA Iran

پروفسور محمد نمازی، موسس و عضو هیات علمی CMA Iran