مدرسین CMA Iran

پروفسور جانک راتناتونگا، قائم مقام موسسه حسابداران مدیریت استرالیا

پروفسور لئون دوال، رییس هیات مدیره موسسه حسابداران مدیریت استرالیا

دکتر آبری جوکیم، رییس سابق و عضو هیات مدیره موسسه حسابداران مدیریت انگلستان (CIMA)

علیرضا صراف، مدیرعامل CMA Iran و عضو موسسه حسابداران مدیریت استرالیا

دکتر محمدجواد غفاری، عضو موسسه حسابداران مدیریت استرالیا