کمیته علمی CMA Iran

 

پروفسور محمد نمازی،‌ عضو موسسه حسابداری مدیریت استرالیا

دکتر عزیز عالیور، عضو موسسه حسابداری مدیریت استرالیا

دکتر هوشنگ نادریان، عضو موسسه حسابداری مدیریت استرالیا

علیرضا صراف، عضو موسسه حسابداری مدیریت استرالیا